มาตรฐานรถโดยสาร

จองตั๋วรถทัวร์,จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์,ตั๋วรถทัวร์

มาตรฐานรถทัวร์ที่นิยมเรียก

ม1ก คือ รถปรับอากาศพิเศษชนิดไม่เกิน 24 ที่นั่ง………….นิยมเรียกกันว่า วีไอพี 24 ที่นั่งนั่นเอง ม1พ คือ รถปรับอากาศพิเศษชนิดไม่เกิน 32 ที่นั่ง………….วีไอพี 32 ที่นั่ง ม1ข คือ รถปรับอากาศชั้นหนึ่งชนิดไม่เกิน 40 ที่นั่ง………….รถป.1 ม2  คือ รถปรับอากกาศชั้นสองชนิดไม่เกิน 50 ที่นั่ง………….รถป.2 ไม่มีห้องน้ำ ม4ก คือ รถปรับอากาศพิเศษ(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 32 ที่นั่ง………….วีไอพี24ที่นั่ง 2 ชั้น ม4พ คือ รถปรับอากาศพิเศษ(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 42 ที่นั่ง………….วีไอพี 32 ที่นั่ง 2 ชั้น ม4ข คือ รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 50 ที่นั่ง………….รถป.1 2 ชั้น ม4ค คือ รถปรับอากาศชั้นสอง(2ชั้น)ชนิดไม่เกิน 55 ที่นั่ง………….รถป.2 2ชั้น ไม่มีห้องน้ำ (แต่บางเจ้าก็มีห้องน้ำ)

มาตรฐานรถโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

มาตรฐาน 1 ก รถปรับอากาศพิเศษห้องผู้โดยสารแยกจากห้องผู้ขับรถ จัดวางที่นั่งผู้โดยสารขนานกับความกว้างของตัวรถไม่เกินแถวละ 3 ที่นั่ง มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เก็บสัมภาระ อุปกรให้เสียงและประชาสัมพันธ์ ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มีผู้โดยสารยืน

มาตรฐาน 1 ข รถปรับอากาศพิเศษ มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เก็บสัมภาระ อุปกรให้เสียงและประชาสัมพันธ์ ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มีผู้โดยสารยืน

มาตรฐาน 1 ชนิดพิเศษ รถปรับอาการพิเศษ มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 32 ที่นั่ง แยกห้องผู้ขับรถ และผู้โดยสาร ไม่มีที่ยืน มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม,ที่เก็บสัมภาระ,อุปกรณ์,ให้เสียงประชาสัมพันธ์และห้องสุขภัณฑ์

มาตรฐาน 2 ก รถปรับอาการ มีที่นั่งผู้โดยสาร 30 ที่นั่ง ไม่มีที่ยืน ไม่มีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม,ที่เก็บสัมภาระ,อุปกรณ์,ให้เสียงประชาสัมพันธ์จะมีหรือไม่ก็ได้ ไม่มีห้องสุขภัณฑ์

มาตรฐาน 2 ข รถปรับอากาศที่มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 30 ที่นั่ง ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เก็บสัมภาระ อุปกรให้เสียงและประชาสัมพันธ์ จะมีหรือไม่ก็ได้ ไม่มีห้องสุขภัณฑ์ มีผู้โดยสารยืน

มาตรฐาน 2 ค รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง ไม่มีที่ยืนไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม,ที่เก็บสัมภาระ,อุปกรณ์,ให้เสียงประชาสัมพันธ์จะมีหรือไมก็ได้ ไม่มีห้องสุขภัณฑ์

มาตรฐาน 2 ง รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง ไม่มีที่ยืน ไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม,ที่เก็บสัมภาระ,อุปกรณ์,ให้เสียงประชาสัมพันธ์จะมีหรือไม่ก็ได้ ไม่มีห้องสุขภัณฑ์

มาตรฐาน 2 จ (รถตู้) รถปรับอากาศที่มีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่เก็บสัมภาระจะมีหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผู้โดยสารยืน

มาตรฐาน 3 ก รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 30 ที่นั่ง ไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ที่เก็บสัมภาระ ห้องสุขภัณฑ์ มีผู้โดยสารยืน

มาตรฐาน 3 ข รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 30 ที่นั่ง มีที่เก็บสัมภาระไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขภัณฑ์ ไม่มีผู้โดยสารยืน

มาตรฐาน 3 ค รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง ไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขภัณฑ์ มีที่เก็บสัมภาระ มีผู้โดยสารยืน

มาตรฐาน 3 ง รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง ไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ห้องสุขภัณฑ์ มีที่เก็บสัมภาระ ไม่มีผู้โดยสารยืน

มาตรฐาน 3 จ รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 13-24 ที่นั่ง มีที่เก็บสัมภาระ ที่สำหรับผู้โดยสารยืนมีหรือไม่ก็ได้

มาตรฐาน 3 ฉ รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง มีที่เก็บสัมภาระ ที่สำหรับผู้โดยสารยืนมีหรือไม่ก็ได้

มาตรฐาน 4 ก รถสองชั้นปรับอากาศพิเศษ ซึ่งมีแบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารที่ให้ความสะดวกสบายกว่า มาตรฐาน 4 ข โดยไม่กำหนดที่สำหรับผู้โดยสารยืน มีเครื่องปรับอากาศ มีที่เก็บสัมภาระ มีที่สำหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ์มีห้องสุขภัณฑ์

มาตรฐาน 4 ข รถสองชั้นปรับอากาศ โดยไม่กำหนดที่สำหรับผู้โดยสารยืน มีเครื่องปรับอากาศ มีที่เก็บสัมภาระไว้เฉพาะ มีที่สำหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีอุปกรณ์ให้เสียงประชาสัมพันธ์มีห้องสุขภัณฑ์

มาตรฐาน 4 ชนิดพิเศษ รถปรับอาการพิเศษ มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 40 ที่นั่ง แยกห้องผู้ขับรถ และผู้โดยสาร ไม่มีที่ยืน มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม,ที่เก็บสัมภาระ, อุปกรณ์,ให้เสียงประชาสัมพันธ์และห้องสุขภัณฑ์

มาตรฐาน 4 ค รถปรับอากาศที่มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 50 ที่นั่ง ไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีที่เก็บสัมภาระ อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ์ จะมีหรือไม่มีก็ได้ ไม่มีห้องสุขภัณฑ์ มีผู้โดยสารยืน

มาตรฐาน 4 จ รถสองชั้นไม่มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งชั้นล่างกำหนดให้มีที่สำหรับผู้โดยสารยืน ไม่มี ที่เก็บสัมภาร ที่สำหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มและ ห้องสุขภัณฑ์

มาตรฐาน 4 ฉ รถสองชั้นไม่มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งไม่กำหนดให้มีที่สำหรับผู้โดยสารยืน มีที่เก็บสัมภาระ แต่ไม่มีที่สำหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มและ ห้องสุขภัณฑ์

มาตรฐาน 5 ก รถพ่วงปรับอากาศ ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เก็บสัมภาระ อุปกรให้เสียงและประชาสัมพันธ์ ห้องสุขภัณฑ์ ที่สำหรับผู้โดยสารยืนจะมีหรือไม่ก็ได้

มาตรฐาน 5 ข รถพ่วงไม่มีเครื่องปรับอากาศ ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เก็บสัมภาระ อุปกรให้เสียงและประชาสัมพันธ์ ห้องสุขภัณฑ์ ที่สำหรับผู้โดยสารยืนจะมีหรือไม่ก็ได้

มาตรฐาน 6 ก (ปอ.145 ปากน้ำ) รถโดยสารกึ่งพ่วงปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืนหรือไม่ก็ได้ ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม,อุปกรณ์ให้เสียงประชา สัมพันธ์.ที่เก็บสัมภาระห้องสุขภัณฑ์ มีหรือไม่ก็ได้

มาตรฐาน 6 ข รถโดยสารกึ่งพ่วงไม่มีเครื่องปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืนหรือไม่ก็ได้ ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม,อุปกรณ์ให้เสียงประชาสัมพันธ์,ที่เก็บสัมภาระห้องสุขภัณฑ์ มีหรือไม่ก็ได้

มาตรฐาน 7 รถโดยสารเฉพาะกิจ มีลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น รถพยาบาล รถถ่ายทอดวิทยุหรือโทรทัศน์ รถบริการไปรษณีย์ รถบริการธนาคาร

by
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ located at 12/86 Tambon Wichit Amper Muang , Phuket, Thailand . Reviewed by 442 customers rated: 4 / 5